ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Homlokzati és beltéri műanyag nyílászárók, parketták, garázskapuk, hőszigetelők forgalmazására (ÁSZF)

JOLA – A jövő otthonos lakásának alapja!

JOLA cégcsoport Magyarország területén 36 szaküzlettel homlokzati és beltéri nyílászárókat, parkettát, garázskaput és hőszigetelést forgalmaz.
Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a JOLA csoport , mint eladó (a továbbiakban: Eladó) és a vásárló mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) között jelen dokumentumban foglalt rendelkezések alapján létrejött szerződéses jogviszonyt az Eladó által értékesítésre kínált különböző homlokzati és beltéri műanyag nyílászárók, parketták, padlók valamint mindezek kiegészítőinek (a továbbiakban: Termék) megrendelésére vonatkozóan.

1.              Ajánlat, megrendelés

1.1.        Az Eladó vállalja, hogy a Megrendelő Eladó üzlethelyiségében történő megkeresésére vagy telefonon, a Megrendelő által megadott méretek, mennyiségek alapján, térítésmentesen részletes ajánlatot (a továbbiakban Ajánlat) készít a Termék elkészítésére, legyártatására, beszerzésére vonatkozóan, a megkeresésétől számított 1-3 munkanapon belül, mely Ajánlatot emailben elküld vagy a Megrendelőnek személyesen átad üzlethelyiségében.

1.2.        A részletes Ajánlat a Megrendelő által megadott paramétereknek a figyelembevételével készül, mely Ajánlat tartalmazza a Termék, kiegészítők típusát, anyagát, méretét, mennyiségét, színét, különleges igényeket és azok technikai megvalósíthatóságát, a nyitásmódokat, a vállalási határidőt, az Eladó általi kiszállítás költségét, – ha a Megrendelő azt kéri – az Eladó általi beépítés költségét, amennyiben az előre meghatározható, továbbá tételesen a Termék bruttó vagy/és nettó eladási összegét.

1.3.        Az Ajánlat az ajánlattétel időpontjától számított 15 napig érvényes, amennyiben az Ajánlaton ettől eltérő időintervallum nem szerepel.

1.4.        Az Ajánlat minden esetben, az ajánlatkérés során a Megrendelő által megadott paramétereknek megfelelő Terméknek, a felsorolt kiegészítőknek az árát és igény szerint a kiszállítás költségét tartalmazza. Eladó általi beépítés, lerakás esetében az Ajánlatban szereplő ár tartalmazza az előzőekben meghatározottakon túl, a Megrendelő által igényelt beépítés, lerakás összegét is.

1.5.        Amennyiben a Megrendelő az 1.3. pontban meghatározott időtartamon belül emailen keresztül visszaigazolja Eladó részére az Ajánlatban foglaltak – módosítás nélküli – elfogadását, a tényleges megrendelés, az Eladó üzlethelyiségében kitöltött megrendelőlap mindkét fél általi aláírásával történik (a továbbiakban: Megrendelés), mellyel érvényes szerződés jön létre a Felek között az Ajánlatban foglaltak megrendelésére vonatkozóan.

1.6.        Amennyiben a Megrendelő az Ajánlat módosítását kezdeményezi, a Felek álláspontjainak egyeztetése, az Ajánlat módosítása (a továbbiakban: Új Ajánlat) és annak elfogadása után kerülhet sor az Új Ajánlatban foglaltak alapján a Megrendelés leadására. Az Ajánlat módosítása kizárólag írásban történhet, a felek egybehangzó nyilatkozata alapján.

1.7.        Megrendelőnek tekintendő a Megrendelés aláírásakor a „MEGRENDELŐ” feliratnál szereplő személy, cég esetén a cégben aláírásra jogosult személy vagy a megrendeléshez szükséges aláírási jogokkal, dokumentummal bizonyíthatóan meghatalmazott személy.

1.8.        A Megrendelő a Megrendelés aláírásával egyben elismeri, hogy a Megrendelésben szereplő Termékek méretéről, a felmérés részleteiről megfelelő és elegendő tájékoztatást kért és kapott az Eladótól.

1.9.        A Megrendelés annak elküldésétől számított 1 munkanapig díjmentesen módosítható, az 1 munkanap elteltét követően a Megrendelő köteles megtéríteni az Eladónak az addig felmerült költségeit. A Megrendelés módosításával új Megrendelés leadására és aláírására kerül sor.

2.              Felmérés

2.1.        Ha Megrendelő az ajánlatkérés során nem tud pontos paramétereket, mennyiséget szolgáltatni a Termékre vonatkozóan, kérheti az ajánlatkéréskor, hogy az Eladó biztosítson szakembert (díjfizetés ellenében) a Termék paramétereinek pontos meghatározása céljából (felmérés). Ilyen esetben a szakember a Megrendelő által megadott címen, előre egyeztetett időpontban elvégzi a felmérést. A felmérés díja szaküzletenként eltérő.

2.2.        Amennyiben a Megrendelő nem igényli a felmérést, de adatot szolgáltatott a Termékre vonatkozóan az Eladó részére, úgy Megrendelő a Megrendeléssel elismeri, hogy az általa megadott és a Megrendelésben szereplő Termék méretei, mennyiségi egységei pontosak és arra a méretre történő legyártatását, beszerzését az Eladó megkezdheti, melyre vonatkozóan az Eladónak utólagos reklamációt nem áll módjában elfogadni.

2.3.        Ha a Megrendelő úgy igényel felmérést, hogy ezzel együtt a későbbiekben kéri az Eladótól a Termékek majdani beépítését, lerakását is, úgy a felmérés összege minden esetben jóváírásra kerül a beépítés összegéből. Felmérés és beépítés, lerakás igénylése esetén a felmérés során a Megrendelő köteles a helyszínen tájékoztatni a felmérést végző szakembert arról, hogy az egyes Termékeket milyen nyitás iránnyal, burkolat fajtával, szigetelő típussal, színnel és kiegészítőkkel kéri, mely a felmérés során készített felmérési dokumentumban rögzítésre kerül.

3.              Beépítés

3.1.        A Megrendelő által kért Ajánlat a beépítés, lerakás árát abban az esetben tartalmazza, ha az egyértelműen feltüntetésre kerül az írásos ajánlatban és a Megrendelő ezen igényét jelezte az Eladó felé.

3.2.        A Megrendelő a Megrendelés aláírásával elismeri, hogy a Megrendelésben szereplő Termékek beépítéséről, annak várható határidejéről és egyéb részleteiről megfelelő és elegendő tájékoztatást kért és kapott az Eladótól.

3.3.        A beépítés, lerakás az Eladóval előre egyeztetett időpontban történik az Eladó által biztosított szakember igénybevételével.

3.4.        Ha a Megrendelő nem kívánja igénybe venni az Eladó által biztosított szakember közreműködését a beépítés vagy lerakás során, az Eladó a Megrendelő kérésére egyéb, az Eladóval szerződéses kapcsolatban nem álló vállalkozót (a továbbiakban Vállalkozó) ajánlhat a beépítés elvégzésre. Tekintettel arra, hogy az Eladó a Vállalkozóval semmilyen szerződéses kapcsolatban nem áll és a beépítés elvégzésére vonatkozóan csak ajánlja az adott Vállalkozót, Eladó semmilyen felelősséget nem vállal a Vállalkozó által elvégzett munka tekintetében.

3.5.        Beépítésért cégünket semmilyen felelősség nem terheli, még abban az esetben sem, ha az Ön által kért beépítésre, az Ön számára, rajtunk keresztül ajánlatot adó és Ön által kiválasztott cég végzi el.

4.              Fizetés

4.1.        A Megrendelő a Megrendelést követően köteles a Megrendelésben megjelölt Termék(ek) bruttó értékének 50%-át előleg (a továbbiakban: Előleg) jogcímén megfizetni az Eladó  bankszámlájára átutalás formájában vagy pénztári befizetéssel. Az átutalás részleteiről az Eladó emailben vagy egyéb írásos formában tájékoztatja a Megrendelőt.  Az Eladó, az Előleg értékének pénztárába történő befizetése esetén azonnal, az átutalása esetén pedig az előleg összegének számláján történő jóváírásától számított 8 munkanapon belül, előlegszámlát állít ki, melyet postai úton elküld a Megrendelő részére.

4.2.        Pénztári befizetés esetén a Megrendelő a Megrendeléssel egy időben köteles az Előleget az Eladó részére megfizetni, átutalás esetén az Előleg megfizetésének határideje, a Megrendelés leadásától számított 3 nap.

4.3.        Eladó a szerződés teljesítését akkor kezdi meg, amikor az Előleg pénztárába – a választott fizetési módtól függően – befizetésre vagy számláján jóváírásra került.

4.4.        Ha a Megrendelő az Előleg megfizetésével késedelembe esik és a Megrendelő az Eladó írásbeli felszólításától számított további 3 nap elteltéig sem fizeti meg Eladó részére az Előleg összegét, Eladó jogosult a szerződéstől elállni és megtagadni a szerződés teljesítését.

4.5.        A felmérés illetve a – az Eladó által végzett – beépítés, lerakás díja a felmérést, illetve a beépítést követően kerül megfizetésre készpénzben a felmérést vagy a beépítést, lerakást végző szakember részére számla ellenében, a teljesítéssel egy időben vagy átutalás formájában, a 4.1. és a 4.2. pontban meghatározott módon és határidőben.

4.6.        A vételár teljes kifizetéséig a termék az Eladó tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Megrendelő birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Eladó irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

5.              Szállítás

5.1.        Az Eladó térítés ellenében vállalja az általa forgalmazott Termékek helyszínre szállítását.

5.2.        Az Eladó általi beépítés, lerakás esetén vagy olyan Vállalkozó általi beépítés esetén, akit az Eladó ajánl a Megrendelő részére a termék kiszállítása díjmentes feltéve, hogy a Megrendelésben szereplő Termék(ek) kiszállítása 1,5 tonnás és 2,5 méter raktérhosszúságú kishaszongépjárművel megoldható.

5.3.        A kiszállítás pontos költségeiről az Eladó, az általa készített Ajánlatban részletesen tájékoztatja a Megrendelőt.

5.4.        Az Eladó álta végzett kiszállítás során kerül sor a Termék 8. pontban meghatározott átadás-átvételére, ahol a Megrendelő és az Eladó vagy megbízottja, kölcsönösen együttműködve, a Termék átadás-átvételekor, az átadás-átvétel helyszínén mennyiségi és szemrevételezési vizsgálatot tart (darabszám, szín, üvegezés, sérülésmentesség), melyről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv aláírásával a Termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, melynek értelmében a Megrendelő elismeri, hogy a Termék sérülésmentes és mindenben megfelel a Megrendelésben foglaltaknak. A jegyzőkönyv aláírását követően az Eladónak mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

5.5.        Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során egyértelműen megállapítható, hogy sérült a csomagolás vagy a Termék, és a sérülés a Termék átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Eladó díjmentesen biztosítja és gondoskodik a Megrendelésben foglaltak hibátlan teljesítéséért. Az átvételt követően észlelt sérülésért az Eladó felelősséget nem vállal!

6.              Szerződés teljesítése

6.1.        A Megrendelésben foglaltak teljesítésének általános teljesítési határideje, amennyiben natúr fa vagy fehér műanyag nyílászáró a Megrendelésben szereplő termék, 40 nap, egyéb esetben pedig az Eladó az Ajánlatban tájékoztatja a Megrendelőt a teljesítés határidejéről. A határidő azon a napon indul, mely napon a Megrendelő 4.1. pontban megjelölt előleget az Eladó pénztárába befizette, vagy amely napon ezen előleg az Eladó bankszámláján jóváírásra került és tényleges gyártási méretek állnak rendelkezésre a gyártás megkezdéséhez. A feltételek maradéktalan teljesülése esetén az Eladó gyártásba adja a Megrendelést. A teljesítés pontos határideje minden esetben attól függ, hogy a gyártó milyen határidőben tudja a Terméket legyártani, melyről az Eladó minden esetben emailben vagy telefonon értesíti a Megrendelőt.

6.2.        Amennyiben tartós gyártói üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt az Eladó a jelen ÁSZF-ben foglalt általános teljesítési határidőhöz képest további 45 napon belül sem tudja a Megrendelésben foglaltakat teljesíteni, és erről a Megrendelőt az Eladó értesítette, úgy a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni azzal, hogy az Eladó köteles a Megrendelőnek a megfizetett vételár előleget visszafizetni az elállás közlésétől számított 15 munkanapon belül.

6.3.        Az Eladó a Megrendelésben rögzítetteket az ÁSZF-ben megahatározott rendelkezések figyelembevételével teljesíti. Az Eladó és a Megrendelő között létrejövő közös egyeztetést követően megállapított beépítési időpont nem minősül teljesítési kritériumnak.

7.              Teljesítés lehetetlenné válása

7.1.        A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél késedelem nélkül köteles a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárt a mulasztó fél köteles megtéríteni a másik fél részére.

7.2.        Ha a lehetetlenné válás oka az Eladó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt.

7.3.        Ha a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, az Eladót a Megrendelő által kifizetett Előleg vagy a Termékek teljes vételára megilleti, melyet nem köteles visszatéríteni a Megrendelő részére.

7.4.        Ha a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, az Eladót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg.

8.               A termék átadás-átvétele

8.1.        Az Eladó köteles a Megrendelőt a Termék(ek) Eladóhoz történő megérkezéséről értesíteni e-mailben vagy telefonon és megjelölni azt az időpontot, amikor a Termék(ek) átadás-átvétele megtörténhet.

8.2.        Az átadás-átvétel helye a Megrendelővel előre egyeztetett helyszínen történik vagy az Eladó üzlethelyiségében, vagy ha a Megrendelő a terméket kiszállítással rendelte meg, a Megrendelő által megadott címen.

8.3.        A legyártott Termék átadás-átvétele időben minden esetben az Előleg beszámítása után fennmaradó összeg Megrendelő általi megfizetése után és az Eladó általi beépítést vagy a Megrendelő általi elszállítást megelőzően következik be. A Megrendelő és az Eladó vagy megbízottja, kölcsönösen együttműködve, a Termék átadás-átvételekor, az átadás-átvétel helyszínén mennyiségi és szemrevételezési vizsgálatot tart (darabszám, szín, üvegezés, sérülésmentesség), melyről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv aláírásával a Termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, melynek értelmében a Megrendelő elismeri, hogy a Termék sérülésmentes és mindenben megfelel a Megrendelésben foglaltaknak. A jegyzőkönyv aláírását követően az Eladónak mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

8.4.        Az átadás-átvétel csak abban az esetben tagadható meg, ha a Megrendelés alapján legyártatott Termék műszaki paraméterei vagy mennyisége (részszállítás külön megegyezés szerint) bizonyíthatóan eltér a Megrendelésben foglaltaktól. A Megrendelésben foglaltaktól való eltérést a Megrendelőnek kell bizonyítania.

8.5.        A Megrendelő az Eladó 8.1. pontban meghatározott értesítését követően, de még a Termék átvételét megelőzően köteles az Eladó végszámlája ellenében a jelen ÁSZF 4.1. pontja alapján befizetett Előleg beszámítása után a fennmaradó összeget megfizetni az Eladó részére.

8.6.        A választott fizetési módtól függetlenül a Megrendelő az Előleg beszámítása után fennmaradó összeget köteles az Eladó pénztárába személyesen vagy átutalással bankszámlájára megfizetni, az Eladó szóbeli vagy írásbeli értesítésétől számított 3 napon belül. Ha a Megrendelő fizetési kötelezettségének 3 napon belül nem tesz eleget, az Eladó jogosult a Megrendelőt írásban (elsősorban emailben) felszólítani fizetési kötelezettségének teljesítésére. Ha a Megrendelő a felszólítás Eladó általi elküldésétől számított további 5 napon belül sem tesz eleget, az Eladó a Megrendelő szerződésszegése miatt jogosulttá válik a szerződéstől elállni és a szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült kárainak megtérítése érdekében a Megrendelő által befizetett Előleg összegét megtartani.

8.7.         A Megrendelő az előző pontban meghatározott díjfizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig nem jogosult a Termék átvételére.

8.8.        Amennyiben a Megrendelő a jelen ÁSZF 8.1. pontjában írt értesítésben szereplő időpontban saját felróható magatartása miatt elmulasztja a Termék átvételét és a mulasztástól számított 10 napon belül a termék átvételéről és szakszerű elszállításról vagy a beépítés időpontjáról nem rendelkezik, az Eladó tárolási díjat számít fel, melynek napi mértéke a Megrendelés bruttó értékének 0,5 %-a. Amennyiben a Megrendelő a készterméket az értesítéstől számított további 10 napon belül sem szállítja el, az Eladó azzal szabadon rendelkezhet, és a 11. naptól kezdődően továbbértékesítheti a Terméket akkor is, ha a Megrendelő a Megrendelés értékét maradéktalanul megfizette.

9.              Szavatosság

9.1.        Kellékszavatosság

9.1.1.   Az Eladó hibás teljesítése esetén a hibás teljesítés tényéről jegyzőkönyv készül.

9.1.2.    A Megrendelő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a termék rejtett hibája esetén, tekintettel arra, hogy a Megrendelő a 8. pontban meghatározott átadás-átvételi eljárás során a szállítólevél aláírásával egyértelműen elismerte, hogy az átvett termék mind minőségében, mind mennyiségben megfelel a Megrendelésben foglaltaknak.

9.1.3.   Fogyasztói szerződés esetén a Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Megrendelő érvényesíteni már nem tudja.

9.1.4.   Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Megrendelő az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

9.1.5.   Megrendelő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye.

9.1.6.   A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

9.1.7.   Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval.

9.1.8.   Megrendelő közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.1.9.   A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a Terméket az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Megrendelőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Megrendelő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.2.        Termékszavatosság

9.2.1.   A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő – választása szerint – az a kellékszavatosságról szóló részben meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.2.2.   Megrendelőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.2.3.   Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

9.2.4.   Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.2.5.   A hatályos jogszabály. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

9.2.6.   Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

9.2.7.   Megrendelő a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

9.2.8.   A gyártó vagy az Eladó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

–          a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

–          a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

–          a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9.2.9.   A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

10.          Beépítés, lerakás

10.1.     Ha a szerződés szerinti teljesítés már megtörtént és az Eladó által biztosított szakember végzi a beépítést vagy lerakást, a Megrendelő az átadás-átvételre megjelölt helyen, a beépítést, lerakást követően köteles átadás-átvételt végrehajtani. A Megrendelő köteles a munka megkezdését megelőzően a Terméket megvizsgálni és amennyiben sérülést vagy bármilyen hibát vesz észre a Terméken, köteles megtagadni a hibás Termék beépítését, lerakását.

10.2.     Megrendelő a felmerülő reklamációt írásban fényképekkel mellékelve haladéktalanul köteles az Eladó tudomására hozni. Az Eladó a megrendelő reklamációjáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a kivizsgálására szakembert küldhet vagy a mellékelt reklamációt és fényképeket megküldi a gyártónak elbírálásra. Amennyiben a Megrendelő reklamációja vélhetően jogos, az Eladó a gyártóval együtt közösen gondoskodik a törvényi előírásoknak megfelelően, a hiba kijavításáról. Amennyiben a Megrendelő minőségi kifogása alaptalannak bizonyul, a Megrendelő köteles az Eladó azon költségeit megtéríteni melyek a minőségi kifogás vizsgálata során felmerültek.

10.3.     Ha a szerződés szerinti teljesítés már megtörtént és nem az Eladó végzi a beépítést, lerakást, Megrendelő, a Termék átadás-átvételét követően a hibás vagy hiányos teljesítésre való hivatkozás kizárólag rejtett hiba esetén lehetséges. Megrendelő a felmerülő reklamációt írásban fényképekkel mellékelve haladéktalanul köteles az Eladó tudomására hozni. Az Eladó a Megrendelő reklamációjáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a kivizsgálására szakembert küldhet vagy a mellékelt reklamációt és fényképeket megküldi a gyártónak elbírálásra. Amennyiben a Megrendelő reklamációja vélhetően jogos, az Eladó a gyártó együtt közösen gondoskodik a törvényi előírásoknak megfelelően, a hiba kijavításáról. Amennyiben a Megrendelő minőségi kifogása alaptalannak bizonyul, a Megrendelő köteles az Eladó azon költségeit megtéríteni melyek a minőségi kifogás vizsgálata során felmerültek.

11.           Jótállás

11.1.     Az Eladó az általa forgalmazott Termékekre a vonatkozó jogszabályok és a megrendelt termékeket gyártó cégek által vállalt, a megrendelés időpontjában, érvényben lévő jótállási feltételeket biztosítja, mely feltételekről az Eladó a Megrendelőt a Megrendelés leadását megelőzően részletesen tájékoztatja. A jótállási jegy minden esetben a Termék átadásával egy időben átadásra kerül a Megrendelő részére.

11.2.     A jótállás kezdő időpontja – amennyiben a Termék beépítését nem az Eladó végzi – Termék Megrendelő részére történő átadásának a napja. A jótállás időtartama Termékenként és gyártónként eltérő, azonban a Megrendelő elismeri, hogy a Megrendelés leadását megelőzően a jótállás idejére vonatkozóan megfelelő tájékoztatásban részesült.

11.3.     Amennyiben a termék beszerelését az Eladó vagy az Eladó alvállalkozója végzi, az a nap, amikor a Termék szakszerű beszerelése megtörtént és a felek részéről az átadás-átvétel megtörtént. A jótállás időtartama – az Eladó általi beépítés esetén is – termékenként változhat, vásárláskor közlendő.

11.4.     Az Eladó mentesül a jótállási illetve szavatossági felelősség alól, amennyiben a hiba oka a Megrendelő tevékenységére, Termék nem rendeltetésszerű használatára, Megrendelő általi szakszerűtlen elszállítására, Megrendelő által megbízott harmadik személy általi szakszerűtlen beépíttetésre, a karbantartás nem, vagy hiányos elvégzésére vezethető vissza. továbbá, ha a Megrendelő a Terméket nem megfelelő körülmények közé építi, vagy építteti be (például erős párakicsapódás, vakolásból eredő hibák, mész, cement, festék, egyéb maró hatású vegyi anyagok, használata okozta elszíneződések esetén). Az Eladó mentesül a kötelezettségi felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a Megrendelésben foglaltak szerződésszerű teljesítés után keletkezett.

12.          Kárveszély

12.1.     Ha az Eladó vállalta a Termék Megrendelőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Megrendelőre, amikor a Megrendelő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a Terméket.

12.2.     Ha a Termék Megrendelő által megjelölt helyre történő szállítását végző fuvarozót a Megrendelő bízta meg, a kárveszély átszáll a Megrendelőre, amikor az Eladó a Terméket a fuvarozónak átadja, feltéve, hogy a fuvarozót nem az Eladó ajánlotta a Megrendelőnek.

13.          Késedelmi kamat

A forgalmazó késedelmes fizetés esetén jogosult késedelmi kamatot felszámítani. A késedelmi kamatot a beérkezési határidő lejártát követő napok számával arányosan kell meghatározni a tartozás összegének és az éves 13% késedelmi kamatláb szorzatának alapján. Késedelmi kamatra vonatkozó fizetési kötelezettség kezdő napja a beérkezési határidőt követő nap. A késedelmi kamat fizetési kötelezettség mindaddig fennáll, amíg a számla ellenértéke a Forgalmazó számlájára nem érkezik meg. Elutasított Díjreklamáció esetén a Vevő a beérkezési határidőben meg nem fizetett számlával kapcsolatban késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli.

14. Jogviták

14.1.     A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF -ben írt megrendeléssel kapcsolatos vitáikat elsődlegesen békés úton, peren kívül, tárgyalással igyekeznek megoldani. Ha ez eredménytelenül végződik, a felek kikötik a Vállalkozás székhelye szerint Bíróság illetékességét.

14.2.     A jelen ÁSZF -ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

JOLA Csoport

Kelt.: Budapest, 2016.11.17.